T-Mobile Uzavírá Malé Metro Obchody a Zatěžuje Neočkované

T-MobileserozhodluzavřítsvémaléMetroobchodyazatěžujeneočkované,kteřípracujívkancelářích.Totorozhodnutímázanásledekzměnyvzákaznickémservisu,kterémohoumítvlivnazákazníky.Přečtětesi,jakéjsoudůsledkytohotorozhodnutíajaksemůžetepostavitprotiněmu.

T-MobileUzavíráMaléMetroObchody

T-MobileserozhodluzavřítsvémaléMetroobchody,abysevyhnulnákladůmspojenýmsprovozovánímtěchtoobchodů.Totorozhodnutímázanásledekzměnyvzákaznickémservisu,kterémohoumítvlivnazákazníky.Například,zákazníci,kteřípotřebujíporaditsnastavenímsvéhotelefonu,budoumusetnynívyužítonlinenástroje,jakojechatbotnebotelefonickoupodporu.T-Mobiletakézavedlnovápravidlaproprácivkancelářích,kterázatěžujeneočkovanézaměstnance.

T-Mobile se rozhodl uzavřít své malé obchody Metro a zatěžovat neočkované. Tato změna je součástí jejich snahy o zajištění bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků. T-Mobile se také rozhodl, že se již nebude moci hlásit k titulu vůdce v 5g . Místo toho se společnost soustředí na poskytování kvalitních služeb a produktů, jako je Nokia 1600 .

NováPravidlaProPráciVKancelářích

T-Mobilezavedlnovápravidlaproprácivkancelářích,kterázatěžujeneočkovanézaměstnance.Neočkovanízaměstnancibudoumusetnositochrannépomůcky,jakojsourouškyarukavice,abudoumusetdodržovatdalšíopatření,jakojedodržovánísociálníhoodstupu.Neočkovanízaměstnancibudoutakémusetpracovatzdomova,pokudtobudemožné.TotoopatřenímůžemítzanásledekzvýšenínákladůproT-Mobile,protožebudoumusetzajistit,abyzaměstnancimělidostatečnévybaveníproprácizdomova.

DůsledkyProZákazníky

T-MobileserozhodluzavřítsvémaléMetroobchodyazatěžujeneočkované,kteřípracujívkancelářích.Totorozhodnutímázanásledekzměnyvzákaznickémservisu,kterémohoumítvlivnazákazníky.Například,zákazníci,kteřípotřebujíporaditsnastavenímsvéhotelefonu,budoumusetnynívyužítonlinenástroje,jakojechatbotnebotelefonickoupodporu.T-Mobiletakézavedlnovápravidlaproprácivkancelářích,kterázatěžujeneočkovanézaměstnance.Tomůžemítzanásledekzpožděnívzákaznickémservisu,protoženeočkovanízaměstnancibudoumusetpracovatzdomova.

JakSePostavitProtiT-Mobile

PokudsenesouhlasítesrozhodnutímT-MobileuzavřítsvémaléMetroobchodyazatěžovatneočkované,můžetesepostavitprotiněmu.Můžetesenapříkladobrátitnamístnízákonodárce,abyzjistili,zdamohoupomocizabránittomutorozhodnutí.Můžetetaképodpořitnezávisléobchody,kteréjsouschopnyposkytnoutstejnouúroveňzákaznickéhoservisujakoT-Mobile.Můžetetakévyužítonlinenástroje,jakojechatbotnebotelefonickoupodporu,abystezískaliodpovědinasvéotázky.Závěr

T-MobileserozhodluzavřítsvémaléMetroobchodyazatěžujeneočkované,kteřípracujívkancelářích.Totorozhodnutímázanásledekzměnyvzákaznickémservisu,kterémohoumítvlivnazákazníky.Pokudsenesouhlasítestímtorozhodnutím,můžetesepostavitprotiněmu.Můžetesenapříkladobrátitnamístnízákonodárce,podpořitnezávisléobchodynebovyužítonlinenástroje,abystezískaliodpovědinasvéotázky.

FAQ

  • PročT-MobileuzavírásvémaléMetroobchody?
    T-MobileserozhodluzavřítsvémaléMetroobchody,abysevyhnulnákladůmspojenýmsprovozovánímtěchtoobchodů.
  • Jakéjsoudůsledkytohotorozhodnutíprozákazníky?
    Totorozhodnutímázanásledekzměnyvzákaznickémservisu,kterémohoumítvlivnazákazníky.Například,zákazníci,kteřípotřebujíporaditsnastavenímsvéhotelefonu,budoumusetnynívyužítonlinenástroje,jakojechatbotnebotelefonickoupodporu.
  • Jaksemohupostavitprotitomutorozhodnutí?
    Můžetesenapříkladobrátitnamístnízákonodárce,abyzjistili,zdamohoupomocizabránittomutorozhodnutí.Můžetetaképodpořitnezávisléobchody,kteréjsouschopnyposkytnoutstejnouúroveňzákaznickéhoservisujakoT-Mobile.Můžetetakévyužítonlinenástroje,jakojechatbotnebotelefonickoupodporu,abystezískaliodpovědinasvéotázky.

Zdroje: CNET , TheVerge , Engadget .